Senin, 21 Januari 2013

PENULISAN KITAB MAULID NABI SAW.PENULISAN KITAB MAULID NABI SAW.

Dalam kitab Kasyf adz-Dzunnun dikemukakan bahwa orang pertama yang menulis kitab perilaku kehidupan Nabi Muhammad Saw. dan uraian tentang kelahirannya ialah Muhammad bin Ishaq, wafat tahun 151 Hijriyah. Dengan indah dan cemerlang ia menguraikan riwayat maulid Nabi Saw. serta menjelaskan berbagai manfaat yang dapat dipetik oleh kaum muslimin dari peringatan-peringatan Maulid dalam bentuk walimah, sedekah dan bentuk kebajikan lain. Penulisan riwayat kehidupan Nabi Saw. kemudian diteruskan lagi pada zaman berikutnya oleh Ibnu Hisyam, wafat tahun 213 Hijriyah.

Tidak diragukan lagi, dengan diterima dan dibenarkan penulisan kitab sejarah perilaku kehidupan Nabi Saw. oleh para ulama dan para pemuka masyarakat Islam itu, kaum muslimin tidak kehilangan informasi sejarah mengenai kehidupan dan perjuangan Nabi Saw. sejak beliau lahir hingga wafat. Tujuan memelihara kelestarian data sejarah itu disambut baik oleh para ulama, dan ini berarti bahwa para ulama membenarkan diadakannya peringatan Maulid Nabi Saw., sekurang-kurangnya setahun sekali pada bulan Rabi’ul AwWal.

Imam an-Nawawi bahkan mensunnahkan peringatan Maulid Nabi Saw. Pendapat itu diperkuat oleh Imam al-Asqalany. Dengan dalil-dalil yang meyakinkan, Imam al-Asqalany memastikan bahwa menyambut hari Maulid Nabi Saw. dan mengagungkan kemuliaan beliau mendatangkan ganjaran dan pahala bagi kaum muslimin yang menyelenggarakannya.

Imam Taqiyuddin as-Subki, telah menulis sebuah kitab khusus mengenai kemuliaan dan keagungan Nabi Saw., bahkan ia menetapkan bahwa siapa yang datang menghadiri pertemuan untuk mendengarkan pembacaan riwayat maulid dan kemuliaan serta keagungan Nabi Saw., akan memperoleh berkah dan ganjaran pahala.

Imam Ibnu Hajar al-Haitsami, menulis kitab khusus mengenai kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad Saw. Ia memandang hari Maulid Nabi Saw. sebagai hari raya besar yang penuh berkah dan kebajikan. Demikian juga Imam ath-Thufi al-Hanbali yang terkenal dengan nama Ibnu al-Buqy, ia menulis sajak dan syair-syair bertema memuji kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad Saw. yang tidak dimiliki oleh manusia lain manapun juga. Tiap datang hari Maulid Nabi para pemuka kaum muslimin berkumpul di rumahnya, kemudian minta kepada salah seorang di antara mereka supaya mendendangkan syair-syair al-Buqy.

Imam al-Jauzy al-Hanbali, mengatakan manfaat istimewa yang terkandung di dalam peringatan Maulid Nabi Saw. ialah adanya rasa ketentraman dan keselamatan, disamping kegembiraan yang mengantarkan umat Islam kepada tujuan luhur. Dijelaskan pula bahwa orang-orang pada zaman Abbasiyah dahulu merayakan hari maulid Nabi Saw. dengan berbuat kebajikan menurut kemampuan masing-masing, seperti mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya.

Ibnu Taimiyah mengatakan: “Kemuliaan hari maulid Nabi Saw. dan diperingatinya secara berkala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, mendatangkan pahala besar, mengingat maksud dan tujuan yang sangat baik, yaitu menghormati dan memuliakan kebesaran Rasulullah Saw.”

Menurut Ibnu Batutah dalam catatan pengembaraannya menceritakan kesaksiannya sendiri tentang kegiatan dan bentuk-bentuk perayaan Maulid Nabi Saw. yang dilakukan oleh Sultan Tunisia Abu al-Hasan pada tahun 750 Hijriyah. Ibnu Batutah berkata, bahwa sultan tersebut pada hari Maulid Nabi Saw. menyelenggarakan pertemuan umum dengan rakyatnya dan disediakan hidangan secukupnya (Dan mengenai hidangan yang disajikan dalam peringatan maulid, itu adalah soal yang tidak dilarang dan tidak diwajibkan, yakni mubah. Akan tetapi, karena menghormati dan menjamu tamu itu merupakan amal kebajikan, maka dapatlah dipandang sebagai sesuatu yang mustahab, yakni baik dan afdhal).

Beribu-ribu dinar dikeluarkan oleh sultan untuk menyediakan berbagai jenis makanan bagi penduduk. Ia mendirikan kemah raksasa sebagai tempat pertemuan umum itu. Dalam pertemuan itu dibacakan syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi Saw. dan diuraikan pula riwayat kehidupan beliau Saw.

Selain ulama zaman dahulu, pada zaman-zaman berikutnya hingga zaman belakangan ini, masih tetap banyak ulama yang menulis kitab-kitab Maulid Nabi Saw., diantaranya Sayid Muhammad Shalih as-Sahrawardi, yang menulis kitab maulid berjudul Tuhfah al-Abrar Fi Tarikh Masyru’iyat al-Hafl Bi Yaumi Maulid Nabi al-Mukhtar. Dalam kitab maulid ini penulis mengemukakan dalil-dalil meyakinkan tentang sahnya peringatan Maulid Nabi Saw. sebagai ibadah yang sangat ditekankan (sunnah muakkadah) supaya kaum muslimin melaksanakannya dengan baik.

Di Indonesia, beredar pula kitab-kitab maulid yang sering dibaca oleh kaum muslimin seperti kitab maulid al-Barjanzi, maulid ad-Diba’i, al-‘Azab, Syaraf al-Anam, Simthud Durar, adh-Dhiya’ al-Lami’ dan Maulid al-Burdah. Disamping itu terdapat juga kitab-kitab maulid yang ditulis oleh ulama-ulama dari kalangan Alawiyin, seperti kitab maulid al-Habsyi, al-Masyhur, al-Atthas, al-Aidid dan lainnya. 

Diantara kiitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan Maulid Nabi Saw.:
1.      Al-Imam al-Muhaddits al-Hafidz Abdur Rahman bin Ali yang terkenal dengan Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi (wafat tahun 597 H), dan maulidnya yang masyhur dinamakan al-Arus.
2.      Al-Imam al-Muhaddits al-Musnid al-Hafidz Abu al-Khattab Umar bin Ali bin Muhammad yang terkenal dengan Ibn Dahya al-Kalbi (wafat tahun 633 H). Beliau mengarang maulid yang dinamakan at-Tanwir Fi Maulid al-Basyir an-Nadzir.
3.      Al-Imam Syeikh al-Qurra’ Wa Imam al-Qiraat al-Hafidz al-Muhaddits al-Musnid al-Jami’ Abu al-Khair Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Juzuri asy-Syafi’i (wafat tahun 660H). Maulidnya dalam bentuk manuskrip berjudul Urfu at-Ta’rif bi al-Maulid asy-Syarif.
4.      Al-Imam al-Mufti al-Muarrikh al-Muhaddits al-Hafidz ‘Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, penyusun tafsir dan kitab sejarah yang terkenal (wafat tahun 774 H). Ibn Katsir menyusun kitab Maulid Nabi Saw. yang telah ditahqiq oleh Dr. Solahuddin al-Munjid. Kemudian kitab maulid ini disyarahkan oleh al-’Allamah al-Faqih as-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidz BSA, Mufti Tarim, dan diberi komentar pula oleh al-Muhaddits Prof. Dr. Al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, yang telah diterbitkan di Siria pada tahun 1387 hijriyah.
5.      Al-Imam al-Kabir asy-Syahir, Hafidz al-Islam Wa ‘Umdatuh al-Anam, Wa Marja’i al-Muhadditsin al-A’lam, al-Hafidz Abdur Rahim ibn Husain bin Abdur Rahman al-Misri, yang terkenal dengan al-Hafidz al-Iraqi (725 – 808 H). Kitab maulidnya dinamakan al-Maurid al-Hana.
6.      Al-Imam al-Muhaddits al-Hafidz Muhammad bin Abi Bakr bin Abdillah al-Qisi ad–Dimasyqi asy-Syafi’i, yang terkenal dengan al-Hafidz Ibn Nasiruddin ad-Dimasyqi (777-842 H). Beliau adalah ulama yang sejalan dengan Ibnu Taimiyah. Beliau telah menulis beberapa kitab maulid, antaranya: Jami’ al-Atsar Fi Maulid an-Nabiy al-Mukhtar (3 Jilid), al-Lafdzu ar-Ra’iq Fi Maulid Khair al-Khalaiq, Maurid as-Sabiy Fi Maulid al-Hadi.
7.      Al-Imam al-Muarrikh al-Kabir Wa al-Hafizd asy-Syahir Muhammad bin Abdur Rahman al-Qahiri yang terkenal dengan al-Hafidz as-Sakhawi (831-902 H) yang mengarang kitab ad-Diya’ al-Lami’. Beliau telah menyusun kitab maulid nabi dan dinamakan al-Fakhr al-’Alawi Fi al-Maulid an-Nabawi.
8.      Al-Allamah al-Faqih as-Sayyid Ali Zainal Abidin as-Samhudi al-Hasani, pakar sejarah dari Madinah al-Munawarrah (wafat tahun 911H). Kitab maulidnya dinamakan al-Mawarid al-Haniyah Fi Maulid Khair al-Bariyyah.
9.      Al-Hafiz Wajihuddin Abdur Rahman bin Ali bin Muhammad asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi’i, yang terkenal dengan Ibn ad-Diba’i, beliau dilahirkan pada bulan Muharram 866H dan meninggal dunia pada hari Jum’at, 12 Rajab 944H. Beliau menyusun kitab maulid yang amat masyhur dan dibaca di seluruh dunia Maulid ad-Daiba’i. Maulid ini juga telah ditahqiq dan diberi komentar serta ditakhrijkan haditsnya oleh Prof. Dr. al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.
10.  Al-’Allamah al-Faqih al-Hujjah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitsami (wafat tahun 974H). Beliau merupakan mufti Madzhab Syafi’i di Makkah al-Mukarramah. Beliau telah mengarang kitab maulid yang dinamakan Itmam an-Ni’mah ‘Ala al-’Alam Bi Maulid Saiyidi Waladi Adam. Selain itu beliau juga menulis satu lagi maulid yang ringkas, yang telah diterbitkan di Mesir dengan nama an-Ni’mat al-Kubra ‘Ala al’Alam Fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Asy-Syeikh Ibrahim al-Bajuri pula telah mensyarahkannya dalam bentuk hasyiah yang dinamakan Tuhfah al-Basyar ‘Ala Maulid Ibn Hajar.”
11.  Al-’Allamah al-Faqih asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad as-Sarbini al-Khatib (wafat tahun 977 H). Maulidnya dalam bentuk manuskrip sebanyak 50 halaman, dengan tulisan yang kecil tetapi boleh dibaca.
12.  Al-’Allamah al-Muhaddits al-Musnid al-Faqih asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Sultan al-Harawi, yang terkenal dengan al-Mula Ali al-Qari (wafat tahun 1014 H) yang mensyarahkan kitab al-Misykat. Beliau telah mengarang maulid dengan judul al-Maulid ar-Rawi Fi al-Maulidi an-Nabawi. Kitab ini juga telah ditahqiq dan diberi komentar oleh Prof. Dr. al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.
13.  Al-’Allamah al-Muhaddis al-Musnid as-Sayyid Ja’far bin Hasan bin Abdil Karim al-Barzanji, Mufti Madzhab Syafi’i di Madinah al-Munawarah. Beliau merupakan penyusun maulid yang termasyhur yang digelar Maulid al-Barzanji. Sebagian ulama menyatakan nama asli kitab tersebut ialah Iqd al-Jauhar Fi Maulid an-Nabiy al-Azhar.
14.  Al-’Allamah Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-’Adawi yang terkenal dengan ad-Dardiri (wafat tahun 1201H). Maulidnya yang ringkas telah dicetak di Mesir dan terdapat hasyiah yang luas dari Syeikh al-Islam di Mesir, al-Allamah asy-Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri (wafat tahun 1277 H)
15.  Al-Imam al-’Arif Billah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid asy-Syarif Muhammad bin Ja’far al-Kattani al-Hasani (wafat tahun 1345 H). Maulidnya berjudul al-Yumnu Wa al-Is’ad Bi Maulid Khar al-’Ibad dalam 60 halaman, telah diterbitkan di Maghribi pada tahun 1345H.
16.  Al-’Allamah al-Muhaqqiq asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani (wafat tahun 1350 H). Maulidnya dalam bentuk susunan bait dinamakan Jawahir al-Nazm al-Badi’ Fi Maulid al-Syafi’, diterbitkan di Beirut.
17.  Al-Quthb al-Imam al-‘Arif Billah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husein al-Habsyi mengarang Kitab Maulid yang diberi judul Simthu ad-Durar atau tenar juga disebut sebagai Maulid al-Habsyi.
18.  Al-Musnid al-Hafidz al-‘Alim al-‘Allamah ad-Da’i Ilallah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz BSA menyusun Kitab Maulid yang diberi judul adh-Dhiya’ al-Lami’ Bi Dzikr Maulid an-Nabiy asy-Syafi’ yang seringkali kita dengar di Majelis-majelis Taklim besar di Indonesia khususnya.

1 komentar:

 1. assalamu alaikum wr wb..
  bismillahirrahamaninrahim... senang sekali saya bisa menulis
  dan berbagi kepada teman2 melalui tempat ini,
  sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang property rumah tangga
  dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki,
  namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang,
  hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya,
  akhirnya saya menanggung hutang ke pelanggan-pelanggan saya totalnya 470 juta dan di bank totalnya 600 juta ,
  saya sudah stress dan hampir bunuh diri anak saya 3 orang masih sekolah di smp / sma dan juga anak sememtarah kuliah,tapi suami saya pergi entah kemana dan meninggalkan saya dan anaka-naknya ditengah tagihan hutang yang menumpuk,
  demi makan sehari hari saya terpaksa jual nasi bungkus keliling dan kue,
  ditengah himpitan ekonomi seperti ini saya bertemu dengan seorang teman
  dan bercerita kepadanya, alhamdulilah beliau memberikan saran kepada saya.
  dulu katanya dia juga seperti saya setelah bergabung dengan KH. Ahmad Danan hidupnya kembali sukses,
  awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama satu minggu saya berpikir
  dan melihat langsung hasilnya, `
  saya akhirnya bergabung dan mengunjung websiteNya http://pondok-allaqsha.logdown.com / Call/WA (+62822-9128-6336)
  semua petunjuk K.H. Ahmad Danan saya ikuti dan hanya 1 hari astagfirullahallazim,
  alhamdulilah demi allah dan anak saya,
  akhirnya 5m yang saya minta benar benar ada di tangan saya,
  semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha,
  kini saya kembali sukses terimaksih Kh. Ahmad Danan saya tidak akan melupakan jasa aki.

  jika teman teman berminat, yakin dan percaya insya allah,
  saya sudah buktikan demi allah silahkan KLIK DISINI
  BalasHapus